På Egna Ben På Egna Ben

Hållbar utveckling

Tidsresan åk 5-6

Tid: ca 60 min

Vi gör en tidsresa till år 2050. Eleverna är då över 40 år. Nu ska de få komma fram till vilka beslut som borde fattats nu idag, för att på sikt lyckas rädda miljön och klimatet.

Dela in eleverna i grupper om 2-4. Förklara att de ska få spela rollen som politiker och fatta beslut inom olika områden – bl.a. vindkraften och fossila bränslen. Berätta att politiker oftast har 3 olika verktyg att använda sig av när de vill förändra något.

Subventioner = ge extra pengar till det
Skatt = ta extra betalt för det
Förbud = stoppa det helt

Dela ut elevbladet – tidsresan. Låt eleverna läsa igenom ett område i taget. De ska nu ta ställning till om de vill använda subventioner, skatt, förbud eller inte göra någon förändring.

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Biologi Biologi

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och för-klara biologiska samband i människo-kroppen, naturen och samhället.
 • Centralt innehåll:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling

Fysik Fysik

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Centralt innehåll:

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Geografi Geografi

 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 • Centralt innehåll:

  • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kemi Kemi

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Centralt innehåll:

  • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet. Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Samhällskunskap Samhällskunskap

Rättigheter och rättsskipning

 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

Teknik Teknik

 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll:

 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.