På Egna Ben På Egna Ben

Hållbar utveckling

Kritiskt tänkande åk 5-6

Tid: ca 60 min

Den här övningen handlar om att med utgångspunkt från sig själv analysera och tänka kring vad som sägs och skrivs om olika hållbarhetsproblem i samhället.

Syftet är att eleverna ska lära sig att förstå hur information från olika medier kan vinklas beroende på vem som är avsändare, samt formulera egna åsikter. De får även öva på att söka och sortera information från internet.

Övningen kräver tillgång till datorer och internet.

pastaenden_kritisttankande

Genomförande

Eleverna arbeta två och två. Varje par får ett påstående. De får arbeta med påståendet i 20 minuter.

De ska hitta en källa på internet som talar för eller emot påståendet, och komma fram till ifall de själva tror att påståendet stämmer eller inte.

De ska sedan i korthet redogöra för klassen vad de har kommit fram till. Ställ frågorna till eleverna:

  • Vad tänker ni när ni läser påståendet?
  • Håller ni med? Varför? Varför inte?

Tillförlitlig information?
Informera eleverna innan de kör igång att det inte är frågan om att finna det absolut rätta svaret, men att de noga skall fundera igenom sina åsikter och försöka grunda det på något de anser vara tillförlitligt. Diskutera vad ordet tillförlitligt betyder med eleverna och vad de kan göra för att hitta tillförlitlig information på nätet.

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Samhällskunskap Samhällskunskap

Information och kommunikation

  • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.
  • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.