På Egna Ben På Egna Ben

Miljö

Förstå och förklara växthuseffekten åk 5-6

Tid: ca 120 min

Förståelse utvecklas i samtal mellan människor. Kunskap befästs när man får förklara för andra. Det är utgångspunkten för den här övningen som syftar till att eleverna ska få en förståelse för en av de mest debatterade frågorna idag – klimatförändringen. De får i grupper läsa in sig på texter som de diskuterar och blir experter på innan de ansvarar för att klasskamraterna får del av de nyvunna kunskaperna. 

photo2

Del 1: Experter

Dela in klassen i grupper om fyra till fem elever. Varje grupp får sätta sig in i en faktatext som berör klimatfrågan. På www.paegnaben.se finns följande texter att välja mellan:

 • Växthuseffekten
 • Koldioxid
 • Hållbarhetsbegreppet
 • Marknära ozon

Det gör inte något om två grupper får arbeta med samma text. Grupperna ska bli experter på sin text.

Den första uppgiften blir att enskilt läsa igenom hela texten en gång. Därefter pratar man i gruppen om vad man uppfattat att texten handlar om så att det ska bli lättare att läsa texten en gång till. Därefter ska varje elev läsa texten en gång till med pennan i hand och stryka under det viktigaste och skriva kommentarer i kanten.

Gruppen ska sedan försöka göra en bild över det texten handlar om på ett stort ark. De kan både rita och skriva ner nyckelord. Uppgiften är att med bildens hjälp kunna förklara för andra. Bilderna sätts upp utspridda över klassrummet.

Del 2: Lära mer från andra

Bilda tvärgrupper som innehåller minst en elev från varje ursprungsgrupp. Tvärgrupperna ställer sig vid var sin bild. Uppgiften blir att lära sig så mycket som möjligt från de andra gruppernas bilder. Den som varit med och gjort bilden förklarar vad bilden föreställer för de andra. Bildens innehåll diskuteras. När tvärgruppen är klar med en bild går den till nästa.

Del 3: Tänka igenom och förklara

Varje elev ska nu själv tänka igenom följande frågor och se till att han/hon kan förklara dem med hjälp av bild och text. Låt gärna eleverna arbeta i par.

 • Vad menas med växthuseffekt?
 • Vad menas med förstärkt växthuseffekt?
 • Vad beror den förstärkta växthuseffekten på?
 • Vad kan den klimatförändringen leda till?
 • Vad görs i världen för att begränsa klimatförändringen?
 • Vad kan man göra som privatperson?

Varje elev tar fram ett underlag som de kan ha till hjälp när de förklarar ovanstående för en vuxen. De kan rita av delar av de bilder som finns på väggarna, skapa helt nya bilder och skriva upp nyckelord som de tycker är viktiga. De väljer själva om de vill förklara för en förälder, mormor, personalen på fritids eller någon annan. Gör klart för eleverna att ni kommer att diskutera hur redovisningarna för de vuxna har gått, vilka samtal man haft och hur de vuxna reagerat när de kommer tillbaka till skolan.

På www.svt.se finns en mängd inslag när det gäller klimatförändringen. Om någon elev har lättare för att ta till sig fakta genom att se på en film i stället för att läsa text kan ni ge dem några av följande inslag som underlag för övningen i stället för faktatexterna ovan. Arbetsgången kan dock vara den samma.

Avsluta arbetet med att diskutera de vuxnas reaktioner. Vad säger vuxna om klimatfrågan? Vad tänker eleverna själva nu när de förhoppningsvis förstår vad man pratar om på TV och i tidningar?

Centralt innehåll i ämnen åk 4–6 (LGR 11)

Bild Bild

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll:

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Biologi Biologi

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och för-klara biologiska samband i människo-kroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Fysik Fysik

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll:

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Geografi Geografi

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Kemi Kemi

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll:

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Svenska och svenska som andraspråk Svenska och svenska som andraspråk

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Teknik Teknik

 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll:

 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.